Havířovská pobočka bude od 24.6. 2024 na novém místě! Více informací naleznete ZDE.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti DANEX - PLAST s.r.o.

pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu umístěného na internetové adrese

https://eshop-koupelny-topeni.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti DANEX - PLAST s.r.o., sídlem Novoveská 535/7, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 476 83 007, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4752 (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího a jako takové jsou nedílnou součástí Smlouvy.
  2. Provozovny Prodávajícího se nachází na adrese:
   1. Novoveská 535/7, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava; a
   2. U nádraží 1204/2a, Šumbark, 736 01 Havířov
   (dále společně jen „provozovna“).
  3. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://eshop-koupelny-topeni.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  4. Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
  5. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 2. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ
  1. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
  2. Kupující je fyzická nebo právnická osoba, se kterou uzavřel Prodávající Smlouvu.
  3. Spotřebitel je fyzická osoba, která nejedná v rámci samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
  4. Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá Smlouvu s prodávajícím v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popř. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
  5. Zájemce je podnikatel, který vyplní a zašle Prodávajícímu prostřednictvím poptávkového formuláře ve webovém rozhraní obchodu nezávaznou poptávku na vybrané zboží v hodnotě nad 10 000,- Kč (dále jen „poptávka“).
 3. POPTÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. Ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to vč. uvedení cen jednotlivého zboží bez a s DPH, a dále vč. nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Náklady spojené s balením jsou součástí nákladů spojených s dodáním zboží (náklady spojené s balením a s dodáním zboží dále společně jen „náklady spojené s dodáním zboží“).
  4. V případě, kdy Prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně Kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené na webovém rozhraní obchodu. V případě, že dojde k částečnému odstoupení od Smlouvy Kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od Smlouvy Kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo Kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a Kupující je povinen dopravu zboží Prodávajícímu uhradit.
  5. Po odeslání poptávky bude zájemce kontaktován Prodávajícím, který zájemci sdělí bližší informace zejména o poptávaném zboží, podmínkách jeho dodání a platebních podmínkách. Prodávající následně zašle zájemci nabídku, a to na e-mailovou adresu, kterou zájemce v poptávkovém formuláři uvedl.
  6. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. objednávaném zboží (objednávané zboží je Kupujícím vloženo do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, a
   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží
   (dále společně jen jako „objednávka“).
  7. Před odesláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí e-mailem, a to na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu (viz čl. 4. VOP) či v objednávce (dále jen „e-mail Kupujícího“).
  8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně elektronicky prostřednictvím e-mailu či telefonicky).
  9. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu e-mailem, a to na e-mailovou adresu kupujícího.
  10. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  12. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 4. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Uživatelské rozhraní Kupujícího (dále jen „uživatelský účet“) vzniká:
   1. na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce; nebo
   2. automaticky po odeslání objednávky Kupujícím ve smyslu čl. 3.7. VOP.
  2. Kupující může přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může Kupující provádět objednávání zboží.
  3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat tak, aby tyto byly v souladu se skutečností. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné. Za případnou škodu vzniklou v důsledku neaktualizování údajů Kupujícího uvedených v jeho uživatelském účtu nese odpovědnost Kupující.
  4. Kupující vyplněním a odesláním registračního nebo objednávkového formuláře na webové stránce uděluje Prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“). Bližší informace ke zpracování osobních údajů obsahuje čl. 11. VOP.
  5. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  7. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně VOP).
  8. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. V ceně zboží nejsou zahrnuty náklady na dopravu a náklady na montáž. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě Kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  2. Montáž zboží si Kupující zajišťuje vlastními silami nebo prostřednictvím montážní společnosti, kterou si Kupující sám zajistí. Náklady na montáž nese Kupující.
  3. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
   1. v hotovosti v provozovně Prodávajícího;
   2. v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce;
   3. bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 7577822/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
   4. bezhotovostně prostřednictvím platební brány ComGate Payments, a.s.;
   5. bezhotovostně platební kartou;
   6. v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek.
  4. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  5. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčen čl. 5.7. VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  6. Čl. 5.5. VOP se neužije v případě, kdy zboží bylo vyrobeno podle požadavků Kupujícího nebo které bylo přizpůsobeno jeho osobním potřebám. V takovém případě je Prodávající oprávněn od Kupujícího požadovat úhradu zálohy na kupní cenu zboží, a to až do výše 100 % kupní ceny. V tomto případě je podkladem pro úhradu kupní ceny zálohový list, který je splatný ve lhůtě dohodnuté ve Smlouvě.
  7. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření Smlouvy nestanoví-li Prodávající Kupujícímu jiný termín úhrady.
  8. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen při úhradě kupní ceny zboží uvést také variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
  9. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8. VOP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ust. § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  10. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li uvedeno jinak.
  11. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na e-mail Kupujícího. V případě způsobu úhrady kupní ceny dle čl. 5.3.2. a 5.3.6. VOP vystaví Prodávající daňový doklad – fakturu Kupujícímu při předání zboží dopravci, tj. před uhrazením kupní ceny.
 6. STORNO OBJEDNÁVKY
  1. Prodávající je oprávněn stornovat objednávku nebo její část v případě vyprodání zásob objednaného zboží nebo v případě objednání zboží, které není v nabídce e-shopu. Pokud taková situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato vrácena zpět způsobem, na kterém se Prodávající a Kupující dohodnou. Prodávající má rovněž právo stornovat objednávku v případě, kdy Kupující vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje a nelze ho z tohoto důvodu kontaktovat nebo mu zboží doručit.
  2. Kupující je oprávněn stornovat objednávku kdykoli před expedicí objednávky, tj. předáním k přepravě. Storno objednávky Kupující provede e-mailem nebo telefonicky. Pokud dojde ke stornování objednávky kupujícím v případě, kdy tato již byla expedována, považuje se tento případ za vrácení zboží ve 14 denní lhůtě dle čl. 8.2. VOP a náklady na přepravu zboží zpět k prodávajícímu hradí Kupující.
 7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.
  3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva Kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že v souladu s ust. § 1837 občanského zákoníku není oprávněn mimo jiné odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží:
   1. které bylo vyrobeno podle požadavků Kupujícího nebo které bylo přizpůsobeno jeho osobním potřebám;
   2. které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím; a
   3. v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Kupující porušil.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.1. VOP či o jiný případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit, má Kupující - spotřebitel v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
  3. Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 8.2. VOP. Pro odstoupení od Smlouvy může Kupující - spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž je dostupný na adrese https://www.eshop-koupelny-topeni.cz/ke-stazeni--1. Odstoupení od Smlouvy může Kupující - spotřebitel zaslat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na e-mail Prodávajícího eshop@danex.cz.
  4. V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Kupujícím - spotřebitelem Prodávajícímu vráceno nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od Smlouvy prodávajícímu. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud Kupující – spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li Kupující – spotřebitel od Smlouvy, nese Kupující - spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  5. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2. VOP vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího - spotřebitele do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Kupujícím - spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího - spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit přijaté peněžní prostředky již při vrácení zboží či jiným způsobem, pokud s tím Kupující - spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li Kupující - spotřebitel od Smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu - spotřebiteli dříve, než mu Kupující - spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
  6. Kupující - spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží dle věty první je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího - spotřebitele na vrácení kupní ceny.
  7. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).
  2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží:
   1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
   2. je vhodné k účelu, pro který jej Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil; a
   3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, vč. návodu k montáži nebo instalaci.
  3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
   1. je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
   2. zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, vč. životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže Prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o uzavření Smlouvy nemohlo mít vliv;
   3. je zboží dodáno s příslušenstvím vč. obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat; a
   4. zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením Smlouvy.
  4. Čl. 9.3. VOP se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a Kupující s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil.
  5. Prodávající odpovídá Kupujícímu za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle Smlouvy provedena Prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena Kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl Prodávající.
  6. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
  7. Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady zboží neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat.
  8. Má-li zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
  9. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který Kupující zboží koupil. K odstranění vady převezme Prodávající zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jehož montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila, Prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
  10. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud:
   1. Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 9.9. VOP;
   2. se vada projeví opakovaně;
   3. je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
   4. je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.
  11. Je-li vada zboží nevýznamná, Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy (ve smyslu čl. 9.10. VOP); má se za to, že vada zboží není nevýznamná. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu Kupující prokáže, že zboží odeslal.
  12. Vadu lze vytknout Prodávajícímu, u kterého bylo zboží koupeno. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, Kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
  13. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je Prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb.
  14. Prodávající Kupujícímu - spotřebiteli při uplatnění reklamace vydá písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Kupující - spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující - spotřebitel požaduje a kontaktní údaje Kupujícího - spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
  15. Reklamace vč. odstranění vady musí být vyřízena a Kupující - spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím - spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
  16. Po marném uplynutí lhůty dle čl. 9.15. VOP může Kupující – spotřebitel od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
  17. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu – spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace vč. potvrzení o provedení opravy a o době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osob určené k provedení opravy.
  18. Kupujícímu, který oprávněně uplatnil právo z vadného plnění, náleží náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Právo na náhradu nákladů dle věty první je třeba uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.
  19. Práva z odpovědnosti za vady zboží může Kupující uplatnit osobně na adrese (i) Novoveská 535/7, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, nebo (ii) U nádraží 1204/2a, Šumbark, 736 01 Havířov, telefonicky na čísle +420 720 164 415, nebo elektronicky na e-mailovou adresu eshop@danex.cz.
 10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Společnost DANEX - PLAST spol. s r.o., IČ: 476 83 007, se sídlem: Novoveská 535/7, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, sp. zn. C 4752 vedená u Krajského soudu v Ostravě, tel. +420 596 624 358, e-mail: info@danex.cz (dále jen „Společnost“ či „Správce“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje subjekt údajů o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností.
  2. Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) a v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (jen “ZZOÚ“).
  3. Společnost zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získala v souladu s nařízením GDPR a ZZOÚ, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění tohoto stanoveného účelu.
  4. Zpracování osobních údajů je tak nezbytné k (i) dodržení právních povinností Společnosti, (ii) k jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy, (iii) ochraně práv a právem chráněných zájmů Společnosti nebo jiné dotčené osoby. V případě, že subjekt údajů osobní údaje společnosti neposkytne, nebude Společnost zejména schopna plnit své povinnosti k naplnění účelu smluvního vztahu se subjektem údajů.
  5. Osobní údaje získává Správce pouze přímo od subjektů údajů, případně z veřejných evidencí.
  6. Zpracování je prováděno v provozovnách, pobočkách a sídle Správce, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. V souladu se lhůtami uvedenými ve vnitřním předpise Správce či v příslušných právních předpisech budou osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze smluvního vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.
  7. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Společnosti a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli Společnosti, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s nařízením GDPR. Zpracovatelem Společnosti jsou zejména tyto osoby: HUNTER software, s.r.o., eBRÁNA, s.r.o., PPL CZ s.r.o., DHL Freight CZ s.r.o., GANSA EKONOMIKA s.r.o., Zásilkovna, s.r.o., Direct, Parcel Distribution CZ s.r.o., ECOMAIL.CZ s.r.o.
  8. Společnost může zpracovávat poskytnuté osobní údaje v následujícím rozsahu:
   1. identifikační a adresní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů: titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, IČ, DIČ;
   2. kontaktní údaje: telefonní číslo, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace;
   3. údaje zpracovávané v rámci souhlasu subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem marketingových sdělení aj.);
   4. další osobní údaje: číslo bankovního účtu, obrazový záznam z kamerového systému a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.
  9. Za účelem ochrany majetku Společnosti, jejích zaměstnanců, klientů a spolupracovníků Společnosti a za účelem zvýšení bezpečnosti osob je v prostorách Společnosti instalován kamerový systém s obrazovým záznamem ukládaným po dobu 21 dnů. Prostory Společnosti, které jsou kamerovým systémem monitorovány, jsou označeny informačními tabulkami.
  10. Ve Společnosti nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů (profilování) spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě.
  11. Subjekt údajů má právo od Společnosti požadovat:
   1. přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů – subjekt údajů má právo od Společnosti požadovat sdělení, zda o tomto subjektu údajů Společnost zpracovává osobní údaje, získat k těmto přístup a obdržet jejich kopii;
   2. opravu nebo výmaz osobních údajů – subjekt údajů je oprávněn od Společnosti vyžadovat opravu chyb či nesrovnalostí v osobních údajích zapsaných u Společnosti a dále je oprávněn od Společnosti požadovat výmaz osobních údajů za předpokladu, že pominul účel a / nebo právní důvod jejich zpracování;
   3. omezení zpracování – subjekt údajů je oprávněn požadovat od Společnosti, aby tato omezila zpracování jeho osobních údajů na pouhé jejich uložení, a to v případech, kdy toto nařízení GDPR umožňuje;
   4. právo vznést námitku proti zpracování – v případě zpracování osobních údajů nezbytného pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro účely oprávněných zájmů Společnosti je subjekt údajů oprávněn vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud zároveň uvede důvody týkající se jeho konkrétní situace.
  12. Pro uplatnění práv dle čl. 10.11. VOP je třeba vyplnit formulář Žádost o uplatnění práv SOÚ (dále jen „Žádost“), který je k dispozici na webových stránkách Společnosti.
  13. Žádost dle čl. 10.12. VOP je možné uplatnit:
   1. osobně v provozovně nebo sídle Společnosti – při předložení Žádosti je třeba se prokázat platným průkazem totožnosti;
   2. elektronicky prostřednictvím datové schránky;
   3. e-mailem s elektronickým podpisem subjektu založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném certifikační autoritou uznávanou v ČR.
  14. Na Žádost podanou jiným způsobem, než jak je vymezeno v čl. 10.13. VOP nebude brán zřetel, a to zejména z důvodu nedostatečné možnosti ověření totožnosti žadatele.
  15. Uděluje-li subjekt údajů společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů má právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to ve stejné formě v jakém jej poskytl.
  16. Subjekt údajů má právo podat stížnost ohledně zpracování jeho údajů správcem k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  1. Kupující souhlasí ve smyslu ust. § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího na e-mail kupujícího. Tento souhlas je Kupující oprávněn kdykoliv odvolat.
  2. Kupující je oprávněn se v souladu s nařízením GDPR svobodně rozhodnout, zda souhlasí s ukládáním souborů cookies na zařízení, resp. je oprávněn upravit preference, které soubory cookies bude prohlížeč stahovat.
  3. Prodávající používá na svých webových stránkách následující typy cookies:
   1. nezbytné cookies (cookies nezbytné pro využívání e-shopu) – tyto jsou bezpodmínečně nutné pro fungování webových stránek, souhlas uživatele s těmito není vyžadován, v případě jejich zablokování nebudou některé funkce webových stránek dostupné;
   2. výkonnostní (analytické) cookies – tyto shromažďují anonymní informace o navštívených webových stránkách, resp. jakým způsobem uživatel užívá webové stránky, tyto cookies neshromažďují identifikační údaje o uživateli, ukládané informace jsou anonymní, cookies slouží ke zlepší fungování webových stránek;
   3. funkční cookies – tyto ukládají volby uživatele (např. uživatelské jméno, jazyk, oblast kde se uživatel nachází) a na základě těchto informací zlepšují uživatelský komfort při užívání webových stránek;
   4. cílené nebo reklamní (marketingové) cookies – tyto shromažďují informace o zvyklostech uživatele při vyhledávání a na základě těchto informací cílí reklamní sdělení relevantní k zájmům uživatele a jeho osobě; tyto jsou využívány s cílem lepšího zacílení reklamy na uživatele a zároveň omezují počet reklamních sdělení vůči jednomu uživateli a zefektivňují reklamní kampaň.
  4. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání souborů cookies na zařízení Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
  5. Kupujícímu může být doručováno na e-mail uvedený v jeho uživatelském účtu či uvedený Kupujícím v objednávce.
 12. VYŠŠÍ MOC
  1. Termín plnění dle Smlouvy může být přiměřeně prodloužen, bez nutnosti uzavřít dodatek ke Smlouvě, jestliže dojde k přerušení plnění Smlouvy z důvodů způsobených nepříznivými klimatickými podmínkami, či nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli stran (tzv. vyšší moc) ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Pro účely Smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, které jsou smluvními stranami neovlivnitelné a jejichž výskyt nebyl a ani nemohl být, při obvyklé péči, žádné ze smluvních stran ke dni uzavření Smlouvy znám. Za vyšší moc strany výslovně považují vliv působení COVID-19 a na ně dopadajících vnitrostátních a mezinárodních opatření, která by byla eventuálně po uzavření Smlouvy nově přijata, jakož i možný dopad karanténních opatření znemožňující plnění Smlouvy a výpadky v dodávkách surovin či výrobků nezbytných k plnění Smlouvy. Smluvní strany, s ohledem na nepředvídatelnost dalšího vývoje působení COVID-19 upřednostňují extenzivní výklad ust. § 2193 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany jsou povinny se o překážce vyšší moci bez zbytečného odkladu navzájem vyrozumět písemně (v kopii na e-mail) s tím, že po dobu trvání této překážky není smluvní strana, dotčená překážkou vyšší moci, v prodlení se splněním svých závazků, přijatých Smlouvou. Pominou-li důvody vyšší moci, pro které bylo plnění Smlouvy přerušeno, zavazují se smluvní strany o této skutečnosti neprodleně obdobným způsobem vzájemně vyrozumět a společně projednat další postup.
 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Vyřizování stížností Kupujících - spotřebitelů zajišťuje Prodávající elektronicky, přičemž stížnosti je možné zasílat na e-mailovou adresu eshop@danex.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na e-mail Kupujícího.
  2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869 (https://adr.coi.cz/cs). Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na webu http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím ze Smlouvy.
  3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, (http://www.evropskyspotrebitel.cz) je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  5. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
  6. Jakékoliv dodatky, změny a doplnění těchto VOP nebo Smlouvy jsou platné pouze tehdy, jsou-li písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
  7. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní nebo budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami nebo ze zvyklostí zachovávaných obecně nebo v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí nebo praxe.
  8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy.
  9. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na Smlouvu: § 557 (pravidlo contra proferentem), § 1805 odst. 2 (zákaz ultra duplum) a § 2950 (škoda způsobená informací).
  10. Právní vztahy Prodávajícího a Kupujícího, které nejsou upraveny těmito VOP ani Smlouvou, se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
  11. Znění VOP je Prodávající oprávněn v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit či doplňovat, a to zejména v důsledku změny právních předpisů. Změna VOP bude uživateli oznámena e-mailem na jeho e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu, byla-li tato poskytnuto, či zobrazením upozornění po přihlášení uživatele do jeho uživatelského účtu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
  12. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  13. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. V případě sporu mezi Prodávajícím a Kupujícím jsou věcně a místně příslušné soudy dle sídla Prodávajícího. Volbou práva a sudiště podle první a druhé věty není Kupující - spotřebitel, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (nařízení Řím I), resp. dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (nařízení Brusel I bis).
  14. Smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  15. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování: Novoveská 535/7, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, e-mail: eshop@danex.cz, telefon: +420 720 164 416.

V Ostravě dne 17. července 2023

Používáme cookies pro lepší zážitek!

Abychom vám mohli nabídnout co nejlepší zážitek při nakupování, používáme cookies. Některé jsou nezbytné pro fungování webu, jiné nám pomáhají zlepšovat naše služby a nabízet vám relevantní obsah.

Nezbytné cookies

Tyhle cookies jsou důležité pro správné fungování webu a nelze je vypnout.

Analytické cookies

Pomáhají nám sledovat návštěvnost a zlepšovat web. Díky nim zjistíme, co funguje a co ne, takže vám můžeme nabídnout lepší zážitek.

Marketingové cookies

Tyhle cookies nastavují naši reklamní partneři, aby vám mohli zobrazovat relevantní reklamy na jiných webech. Pokud je nepovolíte, nebude se vám zobrazovat cílená reklama.